Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser – B2B - nordicprint.dk - December 2022

 

1. Anvendelse
A. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”Varen” eller ”Ydelsen”) fra NordicPrint.dk til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”Kunden”).


B. Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem Kunden og NordicPrint.dk, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.


C. Det er en forudsætning for Kundens køb, at disse Vilkår accepteres og Kunden opfordres til at læse Vilkårene grundigt igennem.


2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.
A. Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, svartid mv.) er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af Varen/Ydelsen herunder at Varen/Ydelsen kan fungere i Kundens påtænkte driftsmiljø.


B. Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som Kunde i NordicPrint.dks Kunderegister.


C. Ethvert udbud af Varer/Ydelser, prisoplysninger mv. på NordicPrint.dks hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for NordicPrint.dk.


D. Endelig aftale mellem Kunden og NordicPrint.dk anses først for indgået, når NordicPrint.dk efter at have modtaget Kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte Varer/Ydelser. Ved afgivelse en varebestilling via NordicPrint.dks hjemmeside, vil systemet automatisk genere en modtagelsesbekræftelse der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og NordicPrint.dk kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt.

E. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.


F. En papirbaseret faktura sendes sammen med Varen/Ydelsen, såfremt der ikke er truffet aftale om elektronisk fakturering, hvor fakturaen fremsendes i forbindelse med afsendelse af Varen/Ydelsen


3. Levering og leveringstid
A. Levering sker udelukkende til adresser i Danmark, dog ikke til adresser på Grønland og Færøerne. NordicPrint.dk leverer ikke til oversøiske og udenlandske modtageradresser.


B. Levering sker CIP (INCOTERMS 2000). Dette indebærer, at NordicPrint.dk sørger for forsendelsen og at forsikre Varen under transporten.


C. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem Kunden og NordicPrint.dk. Det leveringstidspunkt som oplyses af NordicPrint.dk er omtrentlig og dermed uforpligtende for NordicPrint.dk, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.


D. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår Varen for Kundens regning og risiko. NordicPrint.dk er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.


E. I tilfælde af forsinkelse kan Kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og Kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.

F. Hvis aftalen med Kunden omfatter flere Varer/Ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale for de Varer/Ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har Kunden efter disse Vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.


4. Priser, fragtomkostninger og betaling
4.1 Priser

A. Alle priser er ekskl. moms, afgifter og fragtomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til levering. Forhøjes prisen på en Vare/Ydelse med mere end [10 %] i opadgående retning mellem aftalens indgåelse og levering, kan Kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles NordicPrint.dk skriftligt øjeblikkeligt efter, at Kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.


4.2 Fragtomkostninger
A. NordicPrint.dk anvender, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, GLS til levering i Danmark. Fragtomkostningerne beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos GLS. Udover de direkte fragtomkostninger pålægges hver forsendelse et beløb svarende til 2 % af det samlede ordrebeløb til dækning af fragtforsikring.


4.3 Betaling
A. Betaling for ordrer kan ske med følgende betalingskort: Dankort og Visa/Dankort. NordicPrint.dk anvender en betalings-gateway der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede.


B. NordicPrint.dk accepterer efter individuel vurdering af Kundens kreditværdighed at levere Varer/Ydelser på kredit.


C. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.


4.4 Forsinket betaling
A. Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned. NordicPrint udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso. For udsendelse af denne skrivelse har vi pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Tillige er pålagt et kompensationsbeløb på kr. 310,00 – ifht bestemmelsen i rentelovens § 9 a, stk. 3, i overensstemmelse med direktiv 2011/7/EU art. 6, stk. 1 og 2.


5. Ejendomsforbehold
A. NordicPrint.dk forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte varer.


B. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af Kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden NordicPrint.dks skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe NordicPrint.dks sikkerhed i Varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af Varen.


6. Returret
A. Kunden har returret indtil 8 dage efter leveringen på den af Kunden opgivne adresse. Varen skal returneres i original og ubrudt emballage. Ordrer på skaffevarer kan dog ikke annulleres eller returneres, med mindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer er markeret SKAF i vareteksten, hvilket fremgår af såvel ordrebekræftelse som faktura. Kunden afholder fragtomkostninger ved forsendelsen til NordicPrint.dk og bærer risikoen for Varen indtil modtagelsen.


B. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af NordicPrint.dk. Returnummeret udleveres ved at kontakte Kundeservice@NordicPrint.dk.dk med angivelse af Kundenavn, Kundenummer, ordrenummer og varenummer. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises.


C. Kunden har ret til at få returneret et beløb svarende til den af Kunden erlagte pris for Varen, når NordicPrint.dk har godkendt den returnerede Vare. Fragtomkostninger, forsikring, gebyrer mv. returneres ikke.


7. Reklamation samt fejl og mangler
A. Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af Varen/Ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren.


B. NordicPrint.dk hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer Kunden fejl- og mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til NordicPrint.dk med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.


C. Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra leveringen dog således at reklamationsperioden er 6 måneder fra leveringen for så vidt angår netdele og batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan Kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.


D. NordicPrint.dks ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter NordicPrint.dks valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering indenfor rimelig tid.
e.NordicPrint.dk er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af Kunden, m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.


F. Der ydes ikke garanti fra NordicPrint.dks side medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser påhviler ikke NordicPrint.dk, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.


G. Det påhviler altid og i enhver situation Kunden at sørge for og opretholde nødvendig og tilstrækkelig backup af data, software m.v.


H. Som personale hos NordicPrint.dks Kunder er det muligt at handle med NordicPrint.dk på samme betingelser som den pågældende virksomhed (Kunde). Dette forudsætter imidlertid separat kontooprettelse og B2B samhandelsvilkår.


8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger
A. NordicPrint.dk er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved Varen/Ydelsen. NordicPrint.dk fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.


B. NordicPrint.dks produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og NordicPrint.dk fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele NordicPrint.dk, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.


C. I intet tilfælde kan NordicPrint.dks erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 125 % af prisen for den pågældende Varer/Ydelse i henhold til den af NordicPrint.dk udstedte ordrebekræftelse. I alle tilfælde er NordicPrint.dks samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 10.000.


9. Personoplysninger
A. NordicPrint.dks behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte NordicPrint.dk, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af Kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. NordicPrint.dk videregiver i intet tilfælde Kundens oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har accepteret dette.


10. Særlige betingelser for konsulentbistand
A. For konsulentbistand, support- og serviceydelse ydet af NordicPrint.dk gælder i øvrigt også de nedenfor anførte særlige vilkår for sådan bistand.


10.1 Indhold og omfang
A. Konsulentbistandens indhold og omfang specificeres særskilt og skriftligt. Er indhold og omfang af konsulentbistanden ikke særskilt fastlagt, sker afregning efter det af NordicPrint.dk opgjorte tidsforbrug og på de nedenfor anførte betingelser. Konsulentbistanden udføres, med mindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid, som er mandag til torsdag 8.30 til 16.30 og fredag kl. 8.30 til 16.00. NordicPrint.dk er berettiget til at lade sine forpligtelser udføre af underleverandører.


10.2 Kundens forpligtelser
A. Kunden skal give konsulenterne og øvrige kontaktpersoner den relevante information, der er nødvendig for at løse opgaven. Kunden skal frit stille arbejdspladser forsynet med IT kommunikationsfaciliteter m.v., efter konsulenternes nærmere anvisning, til rådighed. Kunden skal medvirker til at tilrettelægge arbejdet og tildele ressourcer, således at konsulentydelsen kan leveres som aftalt. Kunden skal i det omfang, det er nødvendigt for at løse opgaven, giver konsulenterne den nødvendige adgang til Kundens IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning. Kunden skal have udpeget en medarbejder, der er berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne.


B. Medfører forhold, som Kunden er ansvarlig for, at den aftalte konsulentbistand ikke kan leveres eller at den forsinkes, er NordicPrint.dk berettiget til at kræve vederlag for de konsulenter, der var disponeret til levering af konsulentbistanden samt de ekstraordinære ressourcer, som NordicPrint.dk har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen alene med fradrag for eventuel fakturering for andet udført arbejde forestået af de pågældende konsulenter i samme periode.


C. Misligholder Kunden i øvrigt aftalen om levering af konsulentbistand, er NordicPrint.dk berettiget til at kræve det fulde vederlag for konsulentbistanden betalt, uanset om omfanget af konsulentbistanden kun er anslået eller estimeret af NordicPrint.dk. Er der ikke anslået eller estimeret noget vederlag hhv. tidsforbrug, er NordicPrint.dk berettiget til et vederlag, der modsvarer det tidsforbrug, der sædvanligvis ville medgå til en opgave af denne karakter.


D. Kunden er ansvarlig for, at persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om sikkerhed, overholdes, og kan ikke gøre NordicPrint.dk ansvarlig herfor.


10.3 Vederlag
A. Hvis der ikke er indgået anden skriftlig aftale herom, beregnes NordicPrint.dks vederlag på grundlag af den tid, der er medgået til løsningen af opgaven (inkl. transporttid) i overensstemmelse med de gældende timesatser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Arbejde udenfor ovennævnte normale arbejdstid sker mod et ekstra tillæg i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.


10.4 Udlæg
A. NordicPrint.dk har krav på godtgørelse af alle udlæg, der er afholdt i forbindelse med løsningen af opgaven, herunder udgifter til transport, ophold og forplejning.


11. Force Majeure
A. Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor NordicPrint.dks kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver NordicPrint.dks forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan Kunden opsige aftalen med NordicPrint.dk, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.


12. Lovvalg og værneting
A. Enhver tvist mellem Kunden og NordicPrint.dk i anledning af disse Vilkår afgøres efter dansk ret ved Retten i København. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.


13. Ugyldighed
A. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem Kunden og NordicPrint.dk.


14. Andet
14.1 Overdragelse

A. NordicPrint.dk kan helt eller delvist overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører. Medmindre der er givet skriftligt samtykke fra NordicPrint.dk må Kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand.